תקנון האתר.

תקנון האתר

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ובכל זמן ע"י מוסיקזול על פי שיקול דעת בלעדי של הנהלת האתר. רק האמור בהסכם זה יחייב את מפעילי האתר, קרא את התקנון במלאו ובעיון, במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

המשתמש יפצה את מפעילי האתר ו/או את הגורמים הקשורים אליו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג` כלשהן, על ידי המשתמש.

השימוש במוסיקזול (להלן "האתר"), ניתן בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור הסימון "אני מסכים לתנאי השימוש" ו/או הסימון "אני מסכים לתקנון האתר" פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו. הנהלת האתר יכולה לשנות תנאים אלה או להפסיק את מתן שירותי האתר מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי בין אם ניתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג` אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור. הנהלת האתר תודיע מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש באמצעות פרסום באתר ו/או בדואר-אלקטרוני, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנסיבות העניין. המשך השימוש בשירותי האתר מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.

אתר מוסיקזול (להלן: "האתר"), הינו אתר מסחר אלקטרוני המשולב במרכז איסוף לוגיסטי לאיסוף מיידי לרוב המוצרים המוצעים למכירה.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר/ואו במרכז האיסוף, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מוסיקזול. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.

מוסיקזול עושה את כל המאמצים בכדי להגן על פרטיות המשתמש, ברשת האינטרנט הישראלית והעולמית נעשים ללא הפסקה ניסיונות חדירה לאתרי המכירה השונים בכדי לגרום לנזקים ובכדי לדלות מידע אודות הלקוחות. מוסיקזול עושה את מרב המאמצים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ותוכנות אבטחה מהמתקדמות בעולם בכדי למנוע גישה לשרת החברה.

מוסיכל מאפשרת לך לרכוש מוצרים דרך האתר או באיסוף מיידי במרכז הלוגיסטי בדרך קלה ומהירה, ובמחירים תחרותיים, ממיטב היצרנים בעולם.

עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את פרטיו של המוצר המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר , ואת מחיר המכירה.

בדף המכירה יש מפרטים טכניים של הכלים. המפרטים לקוחים מתוך אתרי היצרנים. ט.ל.ח.

כל המחירים המוצגים כוללים מע"מ.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 

כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

*  חשוב להדגיש במידה וימסור הלקוח פרטים לא נכונים אודות פרטיו או פרטים כוזבים אודות כרטיס האשראי.לרבות תוקף כרטיס, מספר כרטיס,כתובת ,ת.ז, או כל פרט שלא יאפשר למוסיקזול לבצע את העסקה אזי תראה מוסיקזול בעסקה כחסרת כל תוקף ולא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום תנאי,ואף תהיה רשאית להגיש תביעה בגין פרטים כוזבים והוצאות טיפול.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע מוסיקזול בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי מוסיקזול ותטופל בהתאם.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מוסיקזול. הרישום שנרשם במחשבי מוסיקזול יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

 

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של מוסיקזול ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מוסיקזול נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ע"י העובדים המורשים לכך.

 ביטול עסקה

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, רשאית מוסיקזול לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. דמי הביטול הנ"ל אף יכללו בתוכם את דמי המשלוח. ראוי לציון כי במידה ובוטלה העסקה ע"י הלקוח שלא עקב פגם, חלה חובה על הלקוח להוביל את המוצר לחנות באופן עצמאי או בכל דרך שילוח שיבחר.

עסקה תבוטל ע"י הצרכן תוך 14 ימי עסקים , ביטול עסקה יכובד רק לאחר קבלת הודעה רשמית ע"י הלקוח. על המוצר להיות סגור, באריזתו המקורית, ככל שהדבר סביר או אפשרי. בכל מצב אין לבטל עסקאות על דעת הצרכן, ללא הודעה מפורשת מראש.

בכל מקרה של החזרת כלים, הלקוח אחראי להחזרת הכלי למיוזיקזול

מכשירים המתחברים לחשמל, אינם זכאים להחלפה, לאחר חיבור לחשמל, על פי חוק ההחזרים.

מוצר שנפתח אינו ניתן להחלפה.

הובלת מוצרים ע"י חברת השליחויות תעשה רק באריזה המקורית.

מוסיקזול תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. 14 ימי עסקים מרגע אישור העסקה ע"י חברת האשראי. שים לב : ימי שישי ,שבתות וערבי חג אינם נחשבים ליום עסקים. מוסיכל מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי והתקבל אישור לעסקה מחברות האשראי. אספקה לבית לקוח בתוספת תשלום מוסיקזול לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון (לדוגמא שלג) ו/או פעולות איבה/טרור/מלחמה או מאירועים שאינם בשליטתם של מוסיקזול לרבות שביתות (לדוגמא מכס) ,השבתות וכיוצ"ב. למרות האמור לעיל, מוסיקזול תנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את הבעיות שתתעוררנה וכן במקרים המתאימים תאפשר לצרכנים אשר לא קיבלו את המוצר לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית מוסיקזול תהא ראשית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. בכל מקרה אספקה מעבר לקו הירוק לפי שיקול דעתה הבלעדי של מוסיקזול ובתוספת מחיר.

התקנון של דואר שליחים (או של כל גוף אחר באמצעותו מוסיקזול מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל רוכש. זמני אספקת המוצרים יחושבו החל מיום אישור ההזמנה ולא ממועד ביצועה. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (`ימי א` עד ה`) .

אם היישוב אליו הוזמן המוצר אינו נכלל ברשימת הישובים של שרות השליחים (דואר שליחים, אביב שיגור), החבילה תשלח בדואר חבילות.

משלוחים ע"י שליח לקיבוצים ויישובים קטנים ללא שמות רחובות, ישלחו למזכירות היישוב.

 במשלוחים לקומות גבוהות ללא מעלית עשוי לחול חיוב נוסף על ידי חברת המשלוחים.

רשאים להשתמש באתר

זמני משלוח:

דואר רשום - עד 14 ימי עסקים

צ'יטה שופס - עד 7 ימי עסקים

שליח עד הבית - עד 7 ימי עסקים. הסיבה בגינה אנחנו כותבים 3 ימי עסקים היא שזה מה שחברת המשלוחים מבטיחה לנו. הם לא תמיד עומדים בזה, ולכן, אנחנו מבטיחים עד 7 ימי עסקים, על מנת שיהיה לנו זמן לתקן טעויות שלא אנחנו גורמים להן. 

שליח עד הבית באיזור המרכז מהיום להיום - סוג משלוח זה הוא רק אחרי תיאום טלפוני, ובדיקה ששירות המשלוחים מגיע ליישוב בו אתם גרים. מגיע באותו היום. שימו לב: ציטה שליחויות מעלים עד קומה שניה ללא מעלית. אם אין מעלית באחריות הלקוח להעלות את המוצר לביתו. 

ציטה שופס / שליח עד הבית - הזמנות שיתקבלו עד השעה 8 בבוקר ישלחו באותו היום, אחרי 8, המשלוח יצא יום למחרת.

כל אדם שאינו קטין (מעל גיל 18). השתמשת באתר ואתה מתחת לגיל 18 יראו את השימוש באתר כאילו קיבלת אישור מהאפוטרופוס. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד, חברה , ו/או עוסק מורשה הרשום כדין במדינת ישראל. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

המשתמש הוא בעל דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת הרשומה במרשם האוכלוסין.  

פרטיות המשתמש

אתר www.musiczol.co.il פועל ע"פ נוהלי משרד המשפטים לניהול מאגר מידע רשום ומתחייב לא לעשות שימוש מסחרי או כל שימוש אחר בפרטיך האישיים מעבר לביצוע המכירות באתר.

כדי לרכוש מוצר או להשתתף במכירה יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הינך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. המידע הנ"ל יישאר בידי מוסיקזול בכדי לאפשר את ביצוע הרכישה. מוסיקזול מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא אישור בכתב מכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מוסיקזול תאפשר גישה למידע רק לעובדיה המורשים לכך. מוסיקזול עושה כל שביכולתה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, מוסיקזול לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

מוסיקזול אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

מוסיקזול ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק שהוא ישיר או עקיף, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז מוסיקזול שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, מוסיקזול לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

על מנת להפעיל אחריות על מוצר שבתקופת האחריות, באחריות הלקוח להביא את המוצר למיוזיקזול, בצרוף חשבונית קניה מקורית. מיוזיקזול לא תשא בהוצאות משלוח של מוצר על מנת לתקן להפעיל את האחריות.

שימו לב, האחריות על כלים חשמליים, אינה כוללת את השנאים, ואחרי שהכלי נפתח ושומש גם את החיבורים של השנאים או כל כבל אחר.

הפוסק הבלעדי בעניין האחריות הוא הטכנאי. במקרה של תקלה בכלי הוא מחליט אם מחליפים או מתקנים.

מוסיקזול שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי את פעילות האתר ו/או לבטל מכירה.

אם לאחר רכישה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית מוסיקזול לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית מוסיקזול להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו. מימשה מוסיקזול את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

 

האתר פעיל 24 שעות ביממה 365 יום בשנה

איסוף עצמי יתבצע בתיאום מראש בלבד

 * לתשומת ליבכם : באתר מופעל קוד remarketing של אתר Facebook. 
* הקוד מייצר באופן מוצפן קהלים במערכת הפרסום של פייסבוק כך ששום פרטי זהות מצד הנכנס לאתר לא נחשף כלפיי וכלפי כל צד שלישי.
* במידה ונכנסתם לאתר ולאחר מכן נחשפתם לפרסום מצד דף הפייסבוק שלי ואינכם מעוניינים בפרסום זה יותר, ניתן להסירו על ידי פייסבוק.

צוות מוסיקזול יעמוד לרשותכם בכל שאלה הקשורה לרכישת מוצר באתר/ואו במרכז איסוף הלוגיסטי ובכל נושא בכדי להפוך את הקניה לנוחה ונעימה.

 

כתובתינו : רח' חצרים12 תל אביב, הגעה בתאום מראש בלבד

טלפון : 0523840115

 

דואר אלקטרוני  :  [email protected]

 

קניה מהנה

צוות מוסיקזול

לחצו על שם החברה בכדי לראות את כל המוצרים של החברה

 


הגעה למחסן בתאום מראש בלבד